پروژه های بازسازی

پروژه ی عظیمیه کرج

پروژه ی عظیمیه کرج

طراحی داخلی و اجرای پروژه ی عظیمیه کرج با مساحت2100 متر مربع                                                          ...

پروژه تهران الهیه

پروژه تهران الهیه

طراحی و اجرای پروژه ی الهیه تهران با مساحت 90 متر مربع                                                          ...

پروژه کرج فردیس

پروژه کرج فردیس

طراحی پروژه ی کرج فردیس با مساحت 135 متر مربع                                                              ...